Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: School Election 1991, Election Result      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0801-3
ID:
hdl:1902.5/NSD0801-3
description:
SKOLEVALGSRESULTATER 1991 Den 28. og 29. august 1991 ble det gjennomført prøvevalg ved de videregående skolene i forkant av kommune/fylkestingsvalget. Datasettet er laget på grunnlag av de resultatene som skolene rapporterte til NSD under skolevalget, og inneholder samme informasjonen som finnes i NSDs resultatrapport fra valget på Internett, se: http://www.samfunnsveven.no I tillegg til opplysningene om valgdeltakelse og prosentvis oppslutning om de forskjellige partialternativene, har vi koblet til en del variabler som beskriver den kommunen skolen er plassert i. I praksis betyr dette at det til hvert enkelt intervju ble lagt til noen ekstra variabler som beskriver "omgivelsene" til de skolene som har deltatt i skolevalget. Bl.a. har vi tatt med opplysninger om hvilket fylke skolen ligger i, bosetningstettheten i skolekommunen og hvor stor andel av kommunens innbyggere som er født i et land utenfor norden. Formålet er å gi muligheter til å vurdere i hvor stor grad forhold ved skolens omgivelser kan være med å forklare elevenes politiske preferanser. Årets skolevalgsprosjekt er det andre i rekken som gjennomføres som et samordnet og nasjonalt opplegg. Det hele begynte som to løst formulerte ideer i forbindelse med Stortingsvalget i 1989. IBM ønsket å lage en ramme rundt skolevalgene tilsvarende den resultattjenesten de gjennom flere tiår har bygget opp rundt Stortings- og Kommunevalgene. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) ønsket på sin side å benytte skolenes edb-utstyr og statistikkprogrammet NSDstat til å gjennomføre en landsomfattende valgundersøkelse blant elevene ved de videregående skolene. De to ideene fikk etter hvert en felles organisatorisk overbygning samtidig som prosjektet ble lovet omfattende mediedekning gjennom NRKs Valgrevy og Tekst-TV. Prosjektet Skolevalg '89 ble en suksess og ble av den grunn fulgt opp med et tilsvarende prosjekt ved valgene i 1991. Prøvevalget 1991 er i all hovedsak arrangert etter samme lest som dets forgjenger. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og IBM har stått som arrangør både for valget og for den landsomfattende valgundersøkelsen. Prosjektet har også denne gang fått verdifull støtte fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF). Prøvevalgene ble på de aller fleste av skolene gjennomført 28. og 29. august. Totalt 410 skolenr rapporterte inn valgresultater. Denne filen inneholder informasjon om hver enkelt skole som deltok i prøvevalget.
description:
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, 2012, "School Election 1991, Election Result"
name:
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997