Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: The National Broadcasting System's User Survey - September/October 1985      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0640
ID:
hdl:1902.5/NSD0640
description:
Datasettet er hentet fra 'Undersøkelse om radiolytting og fjernsynsseing - september/oktober 1985', utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) etter oppdrag fra Norsk Rikskringkasting (NRK). Undersøkelsen i september/oktober 1985 inngikk som en del av SSBs lytter- og seerundersøkelser for NRK. Fra 1967 til 1977 gjennomførte SSB årlige generelle radio- og fjernsynsundersøkelser for NRK. I perioden 1978 til 1985 ble det utført flere spesialundersøkelser, undersøkelser av generell karakter ble bare gjennomført i 1980 og 1983. Fra 1985 tok man i bruk et nytt opplegg med 3 generelle undersøkelser pr. år. Grunnen til denne endringen var den nye mediasituasjonen på 1980-tallet, med muligheter for å velge blant stadig flere kanaler i både radio og fjernsyn. De viktigste formålene med det nye undersøkelsesopplegget var å skaffe data om: - Endringer i lytter- og seermønsteret over tid - Variasjoner i lytter- og seermønsteret i ulike sesonger - Bruk og valg av ulike kanaler og programtilbud i radio og fjernsyn - Hvordan folk hører radio og ser på fjernsyn - Tilgang til radio- og fjernsynsapparat og utstyr som brukes i tilknytning til radio og fjernsynsapparat. I tilleg til dette ønsket NRK også å stille spørsmål om folks meninger om forskjellige sider ved programvirksomheten i NRK og om spesielle enkeltprogrammer eller programtyper. Hensikten var å få til undersøkelser som kunne gi grunnlag for NRKs arbeid med å lage et programtilbud som lytterne og seerne kunne være tjent med, og som kunne bidra til å belyse den plassen som radio og fjernsyn har i folks tilværelse. Det ble gjennomført tre generelle undersøkelser i 1985, i februar, juni og september/oktober. Denne filen inneholder data fra september/oktober-undersøkelsen. NSD har ikke tilgang til data fra februar-undersøkelsen. Det er trukket et bruttoutvalg på ca. 1500 IO. Disse er intervjuet i 7 puljer, om lytter- og seervaner hhvis iforgårs og igår. Ne ttoutvalget ble 1150 IO Ved kartlegging av tidsbruk er døgnet delt opp i faste 10-minutters tidsintervaller. Det ble så registrert aktivitet pr tidsenhet, enten hørte men på radio, så på TV, eller gjorde andre ting. Der medfører at de to dagene kan "legges opp på hverandre", for å studere tidsbruken kan en la en IO være representert med 2 dager. I datasettet er derfor hver person tatt med to ganger, slik at antall enheter (dager)altså er dobbelt så høyt som antallet svarpersoner. Dette er gjort for å få med IOs svar for begge programdagene i samme variabel. Dette betyr at f.eks. variabelen 'v156 Hørte på radio 06.05 - KANALKODE' inneholder informasjon om hva IO hørte på radio kl. 06.05 for begge dagene, både gårsdagen og i forgårs. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, SSB, 2012, "The National Broadcasting System's User Survey - September/October 1985"
name:
Statistisk sentralbyrå, SSB
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997