Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Arbeidskraftundersøkelsen 1986, 3.kvartal      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0572-3
ID:
hdl:1902.5/NSD0572-3
description:
SSB har gjennomført offisielle kvartalsvise arbeidskraftsundersøkelser (AKU) fra og med 1. Kvartal 1972. Formålet er å gi arbeidskraftmyndighetene og andre interesserte kjennskap til yrkesstrukturen I befolkningen og utviklingen over tid. Undersøkelsene skal gi grunnlag og statistisk materiale for yrkesprognoser og arbeidsmarkedsforskning. I AKU intervjues en respodent i to påfølgende kvartaler, så er det et opphold på to kvartaler og så intervjues respndenten på nytt i to påfølgende kvartaler. Utvalget var omlag 10-11.000 respondenter hvert kvartal frem til 1988. Arbeidskraftsundersøkelsen 1976 er den femte komplette årgangen med AKU. Opprinnelig var det meningen at AKU skulle være et analytisk supplement til den månedlige sysselsettingsstatistikken som var basert på trygdekassenes medlemskartotek. Den trygdekasse-baserte statistikken falt imidlertid bort da syketrygden ble innlemmet i Folketrygden fra 1.januar 1971, og AKU har etter hvert utviklet seg til å bli den viktigste kilden til kunnskap om tilstand og utvikling på arbeidsmarkedet. I 1975 la SSB om utvalgsplanen for intervjuundersøkelser, se henholdsvis Art.37: Om bruk av stikkprøver ved kontoret for intervjuundersøkelser, SSB (Steinar Tamsfoss), og SØS 33: Prinsipper og metoder for Statistisk sentralbyrås utvalgsundersøkelser (Ib Thomsen) Samtidig ble estimeringsmetoden for oppblåsing til nasjonale tall endret, slik at det finnes forsvarlige tall for regioner fra 1975 Omleggingen i 1975 medførte at det ble intervjuet anderledes i puljer enn før og etter. Dette medførte bl.a.. et brudd i panelsystematikken i AKU. Ved Arbeidskraftsundersøkelsen 1976 ble det tatt i bruk et noe endret spørreskjema og man kom også tilbake på den opprinnelige 6-kvartals rotasjonsplanen. Det nye spørreskjemaet innebar at personer i gruppen familiearbeidere og midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid ble identifisert på en bedre måte. Dette førte til at omlag 30-35.000 flere ble regnet som sysselsatte. Gruppen arbeidssøkere uten arbeidsinntekt ble også utvidet til å omfatte ufrivillig permitterte. Spørsmålene om under- og oversysselsetting i det opprinnelige skjemaet ble strøket. Fra 1.kvartal 1987 ble estimeringsmetoden (oppblåsingen til nasjonale tall) noe endret, dessuten skjedde det en mindre justering av definisjonen av sysselsatte. For å få sammenlignbarhet bakover i tid ble det derfor utarbeidet nye versjoner av AKU-filene bakover til 1980. Fra 1980 finnes det derfor to versjoner av filene, hhvis med "gammel" og "ny" estimeringsmetode. Gammel betyr at data er sammenlignbare med opprinnelig publiserte tall for perioden 1972-1987, ny betyr at data for perioden 1980-1987 som benytter denne estimeringsfaktoren (vekten) er sammenlignbar med tall publisert etter 1987. Denne filen er basert på NY estimeringsmetode. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2012, "Arbeidskraftundersøkelsen 1986, 3.kvartal"
name:
Statistisk sentralbyrå, Oslo
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997