Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Travel Habits Survey 1991-92, cars      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0370-5
ID:
hdl:1902.5/NSD0370-5
description:
Datasettet er hentet fra den landsomfattende reisevaneundersøkelsen gjennomført i 1991-92. Liknende undersøkelser er blitt gjennomført i 1984-85 og 1997-98. Formålet med reisevaneundersøkelsene er å kartlegge befolkningens reisevaner og bruk av ulike transportmidler. Undersøkelsene omfatter alle typer reiser, både daglige reiser, lange reiser og arbeidsreiser. Data om befolkningens reiseaktivitet er vesentlig for nasjonal og lokal transportplanlegging. Resultatene blir brukt som grunnlag for utvikling av transportmodeller, prognosearbeid, eksponeringsberegninger i trafikksikkerhetsarbeidet og i en rekke utrednings- og forskningsarbeider. Nasjonale reisevaneundersøkelser er også viktige som bakgrunn for å vurdere resultater fra undersøkelser knyttet til spesielle transportmidler eller fra bestemte geografiske områder. Undersøkelsen i 1991-92 kartlegger tilgang til transportmidler, reiser dagen før intervjudagen, lange reiser (100km eller mer, siste tre måneder), arbeidsreiser, husholdets sammensetning og reiser for andre husholdsmedlemmer. Intervjuarbeidet pågikk over et helt år for å fange opp sesongvariasjonene i reisemønstre, og alle ukedager er dekket. Data er delt over 5 analysefiler: 1. Person: Bakgrunnsinformasjon, transportmiddeltilgang, Siste arbeidsreise, Ektefelle/samboers arbeidsreise 2. Reiser: Reiser foretatt av intervjupersonen dagen før intervjuet 3. Lange: Reiser 100 km+ foretatt av intervjupersonen i løpet av de 3 siste måneder før intervjuet. 4. Medlem: Personer som tilhører intervjupersonens husholdning 5. Bil: Biler som disponeres av intervjupersonen eller andre personer i husholdningen. Dette er filen '5. Bil'. I filen er enhetene biler IO eier eller disponerer. Hver bil, oppti l 7 per IO, utgjør en egen enhet.
description:
Transportøkonomisk institutt (TØI), 2012, "Travel Habits Survey 1991-92, cars"
name:
Transportøkonomisk institutt (TØI)
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997