Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: School Election 1995, Survey among Pupils      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0804-2
ID:
hdl:1902.5/NSD0804-2
description:
SKOLEVALGSUNDERSØKELSEN 1995 Fra 1989 er det gjennomført skolevalg ved de videregående skolene i forbindelse med stortings- kommune- og fylkestingsvalg. Prøvevalgene ved de videregående skolene i Norge har etter hvert fått lange tradisjoner. Valgene spiller en sentral rolle i skolenes valgforberedende arbeid og blir vurdert som vesentlig virkemidler i forsøkene på å få førstegangsvelgerne til å benytte seg av sine demokratiske rettigheter. Valgene blir også tillagt stor vekt utenfor skoleverket. Resultatene fra skolevalgene får som oftest god dekning i media, og blir sett på som viktige indikatorer på hvor vellykket de enkelte partiene har formidlet sine budskap til ungdommen. Også valgforskerne ser på skolevalgene som følsomme og verdifulle "valgvindsmålere". Den foreliggende datafilen er fra en spørreundersøkelse gjennomført samtidig med skolevalget i 1995. Ved de skolene som deltar i skolevalgsundersøkelsen, stemmer elevene først ved skolevalget for deretter å svare på spørreundersøkelsen. For mer informasjon om Skolevalg se: http://www.samfunnsveven.no/ Det er registrert 60.588 intervjuer i prøvevalgsundersøkelsen 1995. Av disse er det valgt ut 5.007 intervjuer som utgjør den foreliggende analysefilen. Datamaterialet fra hver enkelt skole ble først koblet sammen med en del opplysninger om den kommunen som skolen er plassert i. I praksis betyr dette at det til hvert enkelt intervju ble lagt til noen ekstra variabler som beskriver "omgivelsene" til de personene som har svart på spørreskjemaet. Bl.a. har vi tatt med opplysninger om hvilket fylke skolen ligger i, om skolen ligger i en by- eller landkommune, hvor stor andel som er arbeidsledige i kommunen og gjennomsnittsinntekt i kommunen. Dette er gjort for å gi muligheter til å studere i hvor stor grad trekk ved omgivelsene eller miljøet er med på å forme holdninger og atferd. Vi har også lagt inn en variabel som viser Nei-prosenten i skolekommunen ved Folkeavstemningen om EF 25. sept. 1972. Da alle de 61.000 intervjuene var samlet i én datafil kunne vi starte arbeidet med å trekke ut det utvalget som skulle sendes tilbake til skolene.
description:
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, 2012, "School Election 1995, Survey among Pupils"
name:
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997