Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Travel Habits Survey 1984-1985      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0092-1
ID:
hdl:1902.5/NSD0092-1
description:
Datasettet er hentet fra den første nasjonale reisevaneundersøkelse (RVU) i Norge, som Statistisk sentralbyrå gjennomførte for Transportøkonomisk institutt i 1984-85. Liknende undersøkelser ble gjennomført i 1991-92 og 1997-98, noe som muliggjør sammenlikninger over tid. Hovedformålet med undersøkelsene har vært å innhente opplysninger om alle typer reiser, både daglige reiser og reiser i forbindelse med ferie, hvor mye vi reiser, hvilke formål reisene har, hvilke transportmidler som blir benyttet osv. Data skal gi grunnlag for å analysere konkurransen mellom transportformer, undersøke virkningen av offentlige tiltak innen transportsektoren, og se på forskjeller mellom ulike geografiske områder og befolkningsgrupper. Data om befolkningens reiseaktivitet er vesentlig for nasjonal og lokal transportplanlegging. Resultatene blir brukt som grunnlag for utvikling av transportmodeller, prognosearbeid, eksponeringsberegninger i trafikksikkerhetsarbeidet og i en rekke utrednings- og forskningsarbeider. Nasjonale reisevaneundersøkelser er også viktige som bakgrunn for å vurdere resultater fra undersøkelser knyttet til spesielle transportmidler eller fra bestemte geografiske områder. Undersøkelsen foregikk over et helt år, og de uttrukne personer ble likt fordelt på alle dager (inklusive søndager, helge- og høytidsdager) i perioden 17. september 1984 - 15. september 1985, dvs. ca 15 personer per dag. På denne måten fikk man undersøkt reiseaktiviteten gjennom hele året. I undersøkelsen er det flere spørsmål knyttet til 'registreringsdagen' noe som vanligvis refererer til dagen før registreringsdagen. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå; Transportøkonomisk institutt, 2012, "Travel Habits Survey 1984-1985"
name:
Statistisk sentralbyrå
Transportøkonomisk institutt
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997