Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [SJM80]³ Slovensko javno mnenje 1980      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/SJM80
ID:
hdl:1902.5/SJM80
description:
Anketiranci na začetku primerjajo različne vidike življenja v lastnem okolju z življenjem pred petimi leti. V naslednjem sklopu, ki je namenjen kulturni dediščini, anketirani najprej presojajo kateri objekti in stvari sploh sodijo med spomenike kulturne dediščine. Sledi poglavje o družbenopolitičnem sistemu. V sklopu vprašanj o telesni kulturi so respondenti najprej vprašani ali se strinjajo s tem, da bodo Olimpijske igre v Sarajevu, nato pa povejo, ali se sami (organizirano ali, redno ali občasno) ukvarjajo s kakim športom. Naslednja vprašanja so namenjena merjenju osebnostnih lastnosti anketirancev. Sledijo vprašanja v zvezi z razvojem Slovenije v okviru Jugoslavije. Vsi ocenjujejo pomembnost vpliva posameznih značilnosti na napredovanje in ugled posameznih poklicev. Blok aktualnih problemov vključuje vprašanje o najustreznejši jugoslovanski zunanjepolitični usmeritvi, vojaški ogroženosti Jugoslavije, izrazijo mnenje o sklenitvi sporazuma z EGS, vojaškem posredovanju SZ v Afganistanu, itd. V naslednjem poglavju anketirani najprej izrazijo stopnjo ogroženosti zaradi nevarnosti iz okolju. Demografska vprašanja najdemo na koncu vprašalnika. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm80.xml * -
description:
Toš, Niko; Klinar, Peter; Markič, Boštjan; Roter, Zdenko; Trampuž, Cveto, 2012, "[SJM80]³ Slovensko javno mnenje 1980"
name:
Toš, Niko
Klinar, Peter
Markič, Boštjan
Roter, Zdenko
Trampuž, Cveto
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997