Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [SJMUST88]³ Slovensko javno mnenje 1988 : Stališča o ustavnih spremembah      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/SJMUST88
ID:
hdl:1902.5/SJMUST88
description:
Cilj raziskave je ugotoviti, kako slovenska javnost podpira stališča, ki jih je zastopala Skupščina SR Slovenije ob razpravi o ustavnih spremembah na zvezni ravni. Posebna tematska raziskava je krajša kot standardne raziskave SJM in se osredotoča na aktualno dogajanje. Od standardnih vprašanj SJM je tu ocena možnosti za izhod iz krize s spremembo političnega režima, ocena optimističnosti razpoloženja med ljudmi, navajanje uglednih politikov, ocena skladnosti politike ZK z interesi ljudi, kako dobri so odnosi med narodi. Specialna vprašanja zadevajo teme ustavnih spremembe (samostojnost republik, samoodločba narodov, ocena in interpretacija ravnanja slovenske skupščine, financiranje JLA, vloga predsedstva Jugoslavije, seznanjenost s potekom sprememb, podpora razpisu referenduma o spremembi ustave in napoved glasovanja). Več vprašanj je namenjenih oceni aktualnih razmer v Sloveniji v obdobju tik pred političnim preobratom in samostojnostjo (politične razmere, demokratičnost, odnosi z JLA, proces proti četverici, kulturni protestni mitingi v Ljubljani, delovanje odbora za varstvo človekovih pravic, samoocena pripravljenosti za protest v primeru zatiranja političnih svoboščin, podpora slovenskemu političnemu vodstvu) ter dogajanjem v Jugoslaviji (mitingi v Srbiji, mednacionalni odnosi, vzroki mednacionalnih zaostritev v Jugoslaviji). Vključena je minimalna demografija. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjmust88.xml * -
description:
Toš, Niko; Klinar, Peter; Markič, Boštjan; Roter, Zdenko; Mlinar, Zdravko; Trampuž, Cveto; Kozmik, Vera; Herek, Lidija; Štebe, Janez, 2012, "[SJMUST88]³ Slovensko javno mnenje 1988 : Stališča o ustavnih spremembah"
name:
Toš, Niko
Klinar, Peter
Markič, Boštjan
Roter, Zdenko
Mlinar, Zdravko
Trampuž, Cveto
Kozmik, Vera
Herek, Lidija
Štebe, Janez
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997