Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [ISJP91]² Raziskava o socialni pravičnosti 1991      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/ISJP91
ID:
hdl:1902.5/ISJP91
description:
International Social Justice Project (ISJP) je projekt mednarodnega sodelovanja 12 držav z namenom primerjalne analize razumevanja ekonomske in socialne pravičnosti v razvitih industrijskih državah. Raziskava, ki uporablja standardizirane anketne postopke zbiranja podatkov v posameznih državah, se osredotoča na normativne vidike socialne pravičnosti kot so upravičenost, enakost ekonomskih možnosti in distribucija nagrad. Raziskava po svoji zastavitvi omogoča analizo normativne pravičnosti na mikro nivoju, kar vključuje oceno pracičnosti nagrad posameznikov oziroma majhnih skupin, oziroma makro nivoju, ki se odraža kot respondentova ocena pravičnosti agregatne razdelitve dobrin na družbenem nivoju. Podatkovna datoteka vključuje tudi vrsto demografskih spremenljivk kot so: starost, spol, zakonski stan, izobrazba, poklic (uporabljeni sta Mednarodna standardna klasifikacija poklicev in Goldthorpov a klasifikacija) dejanski in željeni dohodek. Dodatno so zabeleženi dejavniki, ki po mnenju respondentov vplivajo na višino in pravičnost dohodkov, odvisnost od programov socialne pomoči, zadovoljstvo z trenutnim družbenim sistemom, kakšna je oziroma kakšna bi morala biti politika države glede zaposlovanja in življenjski standard respondentov. Za Slovenijo tudi ocena socializma in mnenje, kakšen naj bi bil politični sistem v prihodnosti ter poročanje o članstvu v Zvezi komunistov. Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/isjp91.xml * -
description:
International Social Justice Project (ISJP), 2012, "[ISJP91]² Raziskava o socialni pravičnosti 1991"
name:
International Social Justice Project (ISJP)
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997