Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [MLAAID97]² Mladina in AIDS, 1997      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/MLAAID97
ID:
hdl:1902.5/MLAAID97
description:
Raziskava ni bila osredotočena le na odnos ljubljanjski srednješolcev do AIDS-a, ampak se je lotila vseh pomembnejših vprašanj o spolnosti mladih. Poleg vprašanj, neposredno povezanih z odnosom do AIDS-a, je raziskava osvetlila stališča mladih do spolnosti, razsežnosti in dinamiko njihovih spolnih izkušenj ter njihovo doživljanje lastne spolnosti. V prvem delu raziskave smo raziskovali vprašanja povezana na socialnodemografske dejavnike in njihov vpliv na spolno vedenje, značilnosti psihosocialnega razvoja obravnavane populacije, značilnosti partnerskih zvez, problem seksualne izkušenosti, uporabo kontracepcije, ter razumevanja problematike AIDSa in njihova stališča o ljudeh, ki živijo z okužbo virusa HIV. S pomočjo demografskih dejavnikov, kot so lahko to pokazale že tuje raziskave, ki vplivajo na spolno vedenje, smo želeli tudi mi, v raziskavi potrditi ne le zvezo med tema dvema faktorjema, pač pa tudi videti kaj bistveno vpliva na konkretno spolno vedenje ljubljanskih srednješolcev. Drugo skupino vprašanj pa sestavljajo vprašanja, ki zadevajo stališča respondentov do norm in obnašanj v spolnem vedenju. Hkrati so zajeta tudi vprašanja o političnih usmeritvah, predsodkih o splošnih orientacijskih stališčih ter vprašanja, ki zadevajo direktno spolno vedenje in predstave o njem. Tretji sklop vprašanj pa so zadevala probleme in osnovne značilnosti psihoseksualnega razvoja. Četrti sklop vprašanj pa se je loteval vprašanja stalnih zvez med anketiranci, o čustvih do svojega partnerja, o projekcijskih situacijah glede prihodnosti zveze, o rabi različnih spolnih tehnik v zvezi in o iniciativah uporabe različnih tehnik. Sledila so še vprašanja o prvem in zadnjem spolnem odnosu, ter vprašanja neposredno povezana s sprejemanjem bolezni AIDS in z njo okuženimi ljudmi. Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/mlaaid97.xml * -
description:
Bernik, Ivan; Godina-Vuk, Vesna; Pinter, Bojana; Hlebec, Valentina; Oblak, Tanja, 2012, "[MLAAID97]² Mladina in AIDS, 1997"
name:
Bernik, Ivan
Godina-Vuk, Vesna
Pinter, Bojana
Hlebec, Valentina
Oblak, Tanja
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997