Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Survey of Housing Conditions 1995      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0309-2
ID:
hdl:1902.5/NSD0309-2
description:
Dette datasettet er hentet fra "Boforholdsundersøkelsen 1995", gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet. SSB gjennomførte egne boforholdsundersøkelser i 1967, 1973, 1981, 1988 og 1995. Fra 1997 er innsamling av boforholdsdata integrert i det nye opplegget for innsamling av levekårsdata. Formålet med undersøkelsen var å gi en bred beskrivelse av boforholdene i Norge, og å kartlegge endringer i boforholdene over tid. Undersøkelsen tar blant annet for seg følgende tema: husholdningens størrelse, boligøkonomi (som utgifter til husleie, lys, varme, vedlikehold og renter og avdrag på boliglån), boligens standard, eie- og leieforhold, disponering av andre boliger og fritidshus, flytteplaner, tilrettelegging for funksjonsforhold, forholdene på bostedet, og kontakt med naboer. Datasettet er delt i to filer. Den ene filen er på husholdningsnivå, og inneholder de fleste variablene. Den andre er på individnivå per bolig, og inneholder variabler om enkeltpersoner i de ulike husholdningene. Denne filen inneholder data på individnivå. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå (SSB), 2012, "Survey of Housing Conditions 1995"
name:
Statistisk sentralbyrå (SSB)
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997