Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Surveys Conducted in Connection with the Labour Force Survey 1984: Work 1983      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0026
ID:
hdl:1902.5/NSD0026
description:
SSB har gjennomført offisielle kvartalsvise arbeidskraftsundersøkelser (AKU) fra og med 1. Kvartal 1972. Formålet er å gi arbeidskraftmyndighetene og andre interesserte kjennskap til yrkesstrukturen i befolkningen og utviklingen over tid. Undersøkelsene skal gi grunnlag og statistisk materiale for yrkesprognoser og arbeidsmarkedsforskning. Undersøkelsen Arbeid 1983 er gjennomført som et tillegg til Arbeidskraftundersøkelsen 1. kvartal 1984, og kan sees som en videreføring av tidligere undersøkelser om sysselsetting, gjennomført for 1975, 1978, 1981 og 1983. Tilsvarende undersøkelser er senere gjennomført for 1985, men data for alle år er ikke tilrettelagt for analyse. Formålet var å gi en samlet sysselsettingsoversikt for året 1983, gi informasjon om fravær og jobbskifte og gi en oversikt over tidsbruk i forbindelse med arbeid og ulike andre aktiviteter, så som husarbeid, skolegang og militærtjeneste. Datafilen inneholer også variabler fra AKU-undersøkelsen 1. kvartal 1984. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2012, "Surveys Conducted in Connection with the Labour Force Survey 1984: Work 1983"
name:
Statistisk sentralbyrå, Oslo
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997