Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: The National Broadcasting System's User Survey, 1980      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0106-7
ID:
hdl:1902.5/NSD0106-7
description:
Datasettet er hentet fra 'Undersøkelse om radiolytting og fjernsynsseing, 1980', utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) etter oppdrag fra Norsk Rikskringkasting (NRK). Undersøkelsen i 1980 var en av SSBs årlige lytter- og seerundersøkelser for NRK. Fra 1967 til 1977 gjennomførte SSB årlige generelle radio- og fjernsynsundersøkelser for NRK. I perioden 1978 til 1985 ble det utført flere spesialundersøkelser, undersøkelser av generell karakter ble bare gjennomført i 1980 og 1983. Fra 1985 tok man i bruk et nytt opplegg med 3 generelle undersøkelser pr. år. Hovedformålet med 1980-undersøkelsen, i likehet med de foregåenede generelle undersøkelsene, var å anslå hvor stor del av landets voksne befolkning som fulgte de enkelte programposter i radio- og fjernsyn i løpet av en bestemt undersøkelsesperiode, og hvordan lytterne og seerne fordelte seg etter bakgrunnskjennetegn som kjønn, alder, utdanning, yrke osv. Opplysniger om hvor mange som har fulgt den enkelte programpost helt eller delvis og hvor mange som har startet eller avbrutt sin radiolytting eller fjernsynsseing i samband med programposten. Det ble i 1980 også stilt noen spørsmål som omhandler særskilte temaer. Problemstillinger som er søkt dekket i tillegg kan samles i to temagrupper: 1. Hvilken plass har radioen i folks hverdagsliv? Dette ble søkt belyst ved å spørre om i hvilke sammenhenger folk hørte på radio, og hvordan de vurderte programtilbudet. 2. Hvordan står folks radiolytting i forhold til bruk av andre massemedier som aviser, ukeblad, kassettspillere osv.? Dette var særlig viktig ettersom ett av formålene med denne undersøkelsen var å studere hva innføring av et Program 2 i radioen ville bety for NRK selv og for publikums radiovaner. Til undersøkelsen ble det i alt utarbeidet 12 skjematyper. Hver skjematype inneholdt spørsmål om programmene for to bestemte programdager (de to siste dagene før intervjudagen). De 12 skjematypene ble delt i to hovedgrupper. I den ene gruppen av skjemaer (A) er det tatt med tilleggsspørsmål om bruk av andre medier. I den andre gruppen (B) er det en del tilleggsspørsmål om bruk av radioen. For de to mandagene som det skulles intervjues på, 28/1 og 4/2, ble det videre utarbeidet spisielle versjoner av skjema A og B. Dette ble gjort for å få dekket lørdager på samme måte som søndager. For skjema B ble det laget en forkortet versjon (C) som skulle benyttes begge mandagene. For skjemagruppe A ble det foretatt en mindre endring i skjemaet som skulle benyttes 4/2 (D). Hvilken skjematype den enkelte skulle intervjues med ble bestemt i forbindelse med trekkingen av utvalget. Dette ble gjort slik at en for hver programdag skulle innhente opplysninger fra et like stort antall personer. Undersøkelsesperioden var uken lørdag 26. januar til tirsdag 5. februar. Denne filen inneholder data for intervjuene gjennomført lørdag 2. februar, spørsmålene gjelder for dagene torsdag 31. januar og fredag 1. februar. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, SSB, 2012, "The National Broadcasting System's User Survey, 1980"
name:
Statistisk sentralbyrå, SSB
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997