Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: XML Data Documentation for Working Conditions 1989      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0119-2
ID:
hdl:1902.5/NSD0119-2
description:
I 1989 gjennomførte Statistisk sentralbyrå en omfattende undersøkelse som kartla ulike forhold i arbeidslivet, slik som arbeidsmiljø, lønnsforhold, fagforeningsvirksomhet, forhandlinger, tilfredshet med og holdninger til arbeidet. Et viktig siktemål var også å se de ansattes opplevelse av sin arbeidsplass i lys av forholdene ellers i bedriften. En har derfor også intervjuet ledere og tillitsvalgte i hver bedrift, og innhentet opplysninger om bedriften som helhet, f.eks. lønnsnivå og ansettelsespolitikk. Data er tilgjengelig på følgend e nivå: Bedrift, arbeidstaker, daglig leder, personalleder og tillitsvalgt. Statistisk sentralbyrå (SSB) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) har stått for initiativ, opplegg og gjennomføring av undersøkelsen. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, Oslo; Institutt for samfunnsforskning, Oslo; Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring, Bergen, 2012, "XML Data Documentation for Working Conditions 1989"
name:
Statistisk sentralbyrå, Oslo
Institutt for samfunnsforskning, Oslo
Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring, Bergen
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997