Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Labour Force Sample Survey 1973, 4.quarter      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0552-4
ID:
hdl:1902.5/NSD0552-4
description:
SSB har gjennomført offisielle kvartalsvise arbeidskraftsundersøkelser (AKU) fra og med 1. Kvartal 1972. Formålet er å gi arbeidskraftmyndighetene og andre interesserte kjennskap til yrkesstrukturen I befolkningen og utviklingen over tid. Undersøkelsene skal gi grunnlag og statistisk materiale for yrkesprognoser og arbeidsmarkedsforskning. I AKU intervjues en respodent i to påfølgende kvartaler, så er det et opphold på to kvartaler og så intervjues respndenten på nytt i to påfølgende kvartaler. Arbeidskraftsundersøkelsen 1973 var den andre komplette årgangen med AKU. Opprinnelig var det meningen at slik statistikk skulle være et mer analytisk supplement til den månedlige sysselsettingsstatistikken som var basert på trygdekassenes medlemskartotek. Den trygdekasse-baserte statistikken falt imidlertid bort da syketrygden ble innlemmet i Folketrygden fra 1.januar 1971, og AKU har etter hvert utviklet seg til å bli den viktigste kilden til kunnskap om tilstand og utvikling på arbeidsmarkedet. Denne filen dekker data samlet inn 4.kvartal 1973 De veide frekvensene for denne fil en for 4.kvartal 1973 stemmer meget godt med de publiserte tallene. Publiserte tall: Veide tall ut fra denne filen: Personer 16 - 74 år: 2.749.000 2.748.756 Arbeidsaktive: 2.439.000 2.439.209 Ikke arbeidsaktive 310.000 309.547 Sysselsatte 1.660.000 1.660.069 I inntektsgivende arbeid 1.579.000 1.579.077 Det er feil i NOS-publiserte tall, Tabell 4 Utdanningsnivå Universitets & høyskolenivå 2 og 3 mangler. Dette fører til forskyvninger 120.000 for lite på gymnasnivå 1 og 2 og 67.000 for mye på universitetsnivå. Denne feilen går igjen i NOS frem til og med 1975 Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2012, "Labour Force Sample Survey 1973, 4.quarter"
name:
Statistisk sentralbyrå, Oslo
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997