Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Level of Living Survey 1991      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0030
ID:
hdl:1902.5/NSD0030
description:
Levekårs-begrepet skriver seg fra et offentlig forsknings- og utredningsprosjekt under navnet Levekårsundersøkelsen, satt i gang av regjeringen Bratteli tidlig på 70-tallet. Frem til 1995 ble denne typen undersøkelser gjennomført med om lag 3-4 års mellomrom, for å kartlegge de reelle levekår for ulike befolkningsgrupper. Levekårsundersøkelsen 1991 var den tredje som ble planlagt og gjennomført i regi av Statistisk sentralbyrå. Den er et ledd i en serie levekårsundersøkelser som er planlagt gjennomført med 3-4 års mellomrom. Formålet er å skaffe data og kunnskap om befolkningens levekår som grunnlag for offentlig politikk. De viktigste punktene er: 1) Tilstanden når det gjelder viktige sider ved levekårene, størrelsen av sosiale problemer. 2) Fordelingen av levekårene, sammenhengen mellom ulike aspekter ved folks levekår. 3) Endringer i levekår belyst ved hjelp av datainnsamling med jevne mellomrom. I 1991 er det særlig det siste punktet som er vektlagt. Undersøkelsen inneholder et panel 1980-83-87-91, men for å gi bedre muligheter for å studere endring over tid er paneldelen fra 1987-undersøkelsen doblet i forhold til det gjennomgående panelet, slik at mens det er omlag 1000 IO som kan følges fra 1980, er det 2124 IO i panelet 1987-1991. For access to the dataset, use the NSD application form: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2012, "Level of Living Survey 1991"
name:
Statistisk sentralbyrå, Oslo
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997