Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Consumer Expenditure Survey 1976      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0501
ID:
hdl:1902.5/NSD0501
description:
Statistisk sentralbyrå har brukt periodiske forbruksundersøkelser som grunnlag for å utarbeide og ajourføre vektgrunnlaget for konsumprisindeksen. Detaljerte oversikter over forbruket i privathusholdninger har også utgjort et viktig grunnlag for levekårsstatistikken, og for forskning om inntekt, levekår og f.eks. virkninger av skattesystemets bruk av direkte og indirekte skatter. Materialet er også så detaljert at det gir et interessant grunnlag for kostholdsanalyser. Data kan også benyttes til etterspørselstudier, i økonomiske planleggingsmodeller eller for spesifikasjon av det private forbruket i nasjonalregnskapet. Frem til og med 1973 gjennomførte SSB Forbruksundersøkelser med flere års mellomrom, i 1974 gikk SSB over til et system med årlige undersøkelser, med noe mindre utvalg. Fra 1974-1976 er data publisert for 3 år om gangen, og det årlige bruttoutvalget er omlag 1500 hushold, netto utvalg 1100-1200 hushold. Målet var fortsatt å bygge opp en detaljert oversikt over forbruket i private husholdninger, som grunnlag for ajourføring av vektgrunnlaget i konsumprisindeksen. En ønsker også å kartlegge forbruket i forskjellige typer husholdninger. Husholdningene er klassifisert etter kjennemerker som husholdningstype, inntekt, hovedarbeidstakers yrkesstatus og alder, bostedsstrøk, størrelse av total forbruksutgift o.l. Data er organisert i flere deler og inneholder bakgrunnsinformasjon om husholdningen (samles inn gjennom et innledningsintervju som kartlegger husholdssammensetning), detaljert forbruk målt i verdi og mengde (registreres ved dagboksføring, henholdsvis for husholdet og enkeltpersoner), husholdets kjøp av varige konsumgoder (varige kapitalgjenstander, samlet inn ved et omfattende avslutningsintervju), forbruk av egenproduserte varer og inntekt og skatt, Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2012, "Consumer Expenditure Survey 1976"
name:
Statistisk sentralbyrå, Oslo
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997