Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Labour Force Sample Survey 1976, Annual file      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0555
ID:
hdl:1902.5/NSD0555
description:
SSB har gjennomført offisielle kvartalsvise arbeidskraftsundersøkelser (AKU) fra og med 1. Kvartal 1972. Formålet er å gi arbeidskraftmyndighetene og andre interesserte kjennskap til yrkesstrukturen I befolkningen og utviklingen over tid. Undersøkelsene skal gi grunnlag og statistisk materiale for yrkesprognoser og arbeidsmarkedsforskning. I AKU intervjues en respodent i to påfølgende kvartaler, så er det et opphold på to kvartaler og så intervjues respndenten på nytt i to påfølgende kvartaler. Utvalget var omlag 10-11.000 respondenter hvert kvartal frem til 1988. Arbeidskraftsundersøkelsen 1976 er den femte komplette årgangen med AKU. Opprinnelig var det meningen at AKU skulle være et analytisk supplement til den månedlige sysselsettingsstatistikken som var basert på trygdekassenes medlemskartotek. Den trygdekasse-baserte statistikken falt imidlertid bort da syketrygden ble innlemmet i Folketrygden fra 1.januar 1971, og AKU har etter hvert utviklet seg til å bli den viktigste kilden til kunnskap om tilstand og utvikling på arbeidsmarkedet. I 1975 la SSB om utvalgsplanen fo r intervjuundersøkelser, se henholdsvis Art.37: Om bruk av stikkprøver ved kontoret for intervjuundersøkelser, SSB (Steinar Tamsfoss), og SØS 33: Prinsipper og metoder for Statistisk sentralbyrås utvalgsundersøkelser (Ib Thomsen) Samtidig ble estimeringsmetoden for oppblåsing til nasjonale tall endret, slik at det finnes forsvarlige tall for regioner fra 1975 Omleggingen i 1975 medførte at det ble intervjuet anderledes i puljer enn før og etter. Dette medførte bl.a.. et brudd i panelsystematikken i AKU. Ved Arbeidskraftsundersøkelsen 1976 ble det tatt i bruk et noe endret spørreskjema og man kom også tilbake på den opprinnelige 6-kvartals rotasjonsplanen. Det nye spørreskjemaet innebar at personer i gruppen familiearbeidere og midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid ble identifisert på en bedre måte. Dette førte til at omlag 30-35.000 flere ble regnet som sysselsatte. Gruppen arbeidssøkere uten arbeidsinntekt ble også utvidet til å omfatte ufrivillig permitterte. Spørsmålene om under- og oversysselsetting i det opprinnelige skjemaet ble strøket. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2012, "Labour Force Sample Survey 1976, Annual file"
name:
Statistisk sentralbyrå, Oslo
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997