Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: The National Broadcasting System's User Survey, 1983      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0639-1
ID:
hdl:1902.5/NSD0639-1
description:
Datasettet er hentet fra 'Undersøkelse om radiolytting og fjernsynsseing, 1983', utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) etter oppdrag fra Norsk Rikskringkasting (NRK). Undersøkelsen i 1983 var en av SSBs årlige lytter- og seerundersøkelser for NRK. Fra 1967 til 1977 gjennomførte SSB årlige generelle radio- og fjernsynsundersøkelser for NRK. I perioden 1978 til 1985 ble det utført flere spesialundersøkelser, undersøkelser av generell karakter ble bare gjennomført i 1980 og 1983. Fra 1985 tok man i bruk et nytt opplegg med 3 generelle undersøkelser pr. år. Hovedformålet med 1983-undersøkelsen, i likehet med de foregåenede generelle undersøkelsene, var å anslå hvor stor del av landets voksne befolkning som fulgte de enkelte programposter i radio- og fjernsyn i løpet av en bestemt undersøkelsesperiode, og hvordan lytterne og seerne fordelte seg etter bakgrunnskjennetegn som kjønn, alder, utdanning, yrke osv. Opplysniger om hvor mange som har fulgt den enkelte programpost helt eller delvis og hvor mange som har startet eller avbrutt sin radiolytting eller fjernsynsseing i samband med programposten. I tillegg til å registrere oppslutningen om NRKs sendinger tok undersøkelsen sikte på å gi et bilde av befolkningens samlede bruk av massemediene. Det ble tatt med spørsmål om bruken av nye mediatilbud slik som nærradio og video og om etablerte medier som aviser, ukeblad, tidsskrifter, plate- og kassettspillere osv. Undersøkelsen omfatter også spørsmål som gjelder utformingen av programtilbudet, om interesse for forskjellige programtyper, spørsmål om sendetider og om andre saker som har betydning for det praktiske kringkastingsarbeidet. Siden svært mange av spørsmålene også har vært stilt tidligere, gir undersøkelsen muligheter til å studere endringer i bruken av de ulike mediene. For å sikre at registreringen av endringer blir så pålitelig som mulig, er en d el av utvalget personer som også var med i Radio- og fjernsynsundersøkelsen januar-februar 1980. Til undersøkelsen ble det i alt utarbeidet 8 skjematyper, én for hver intervjudag Hver skjematype inneholdt spørsmål om programmene for to bestemte programdager (de to siste dagene før intervjudagen). De 8 skjematypene ble delt i to hovedgrupper, A og B. De fleste spørsmålene er de samme i A- og B-skjemaene. I A-skjemaene ble det tatt med noen tilleggsspørsmål om utforming av programposter, i B-skjemaene en del spørsmål om tidsbruken generelt og om interesser i forskjellige emneområder. Skjematype A ble brukt mandag 7., torsdag 10., lørdag 12. og mandag 14. februar; skjematype B ble brukt lørdag 5., tirsdag 8., onsdag 9. og fredag 11. februar. Undersøkelsesperioden var torsdag 3. til søndag 13. februar. Denne filen inneholder data for intervjuene gjennomført mandag 7. februar, spørsmålene gjelder for dagene lørdag 5. og søndag 6. februar. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, SSB, 2012, "The National Broadcasting System's User Survey, 1983"
name:
Statistisk sentralbyrå, SSB
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997