Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Labour Force Sample Survey 1989-91 panel file, 4.q.1989-1.q.1991      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0611-1
ID:
hdl:1902.5/NSD0611-1
description:
SSB har gjennomført offisielle kvartalsvise arbeidskraftsundersøkelser (AKU) fra og med 1. Kvartal 1972. Formålet er å gi arbeidskraftmyndighetene og andre interesserte kjennskap til yrkesstrukturen I befolkningen og utviklingen over tid. Undersøkelsene skal gi grunnlag og statistisk materiale for yrkesprognoser og arbeidsmarkedsforskning. I AKU intervjues en respondent i to påfølgende kvartaler, så er det et opphold på to kvartaler og så intervjues respondenten på nytt i to påfølgende kvartaler. Arbeidskraftsundersøkelsen 1972 er den første komplette årgangen med AKU. Opprinnelig var det meningen at slik statistikk skulle være et mer analytisk supplement til den månedlige sysselsettingsstatistikken som var basert på trygdekassenes medlemskartotek. Den trygdekasse-baserte statistikken falt imidlertid bort da syketrygden ble innlemmet i Folketrygden fra 1.januar 1971, og AKU har etter hvert utviklet seg til å bli den viktigste kilden til kunnskap om tilstand og utvikling på arbeidsmarkedet. Oversikt over AKU-paneler med detaljforklaring for panelfiler: Datainnsamling for AKU ble startet opp noe eksperimentelt i 1971, men data er først publisert fra 1972. Det kan være nyttig å se på følgende utsnitt av detaljoversikt: Pulje |1982|1983 |1984|1985|1986|1987|1988 |1989|1990|1991|1992 Kvartal |1234|1234 |1234|1234 |1234|1234|1234|1234|1234|1234|1234 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 |____|____|____|____|____|____|___X|X__X|X___|____| 610_1 = 1990,1 73 |____|____|____|____|____|____|____|XX__|XX__|____| 610_2 = 1990,2 74 |____|____|____|____|____|____|____|_XX_|_XX_|____| 610_3 = 1990,3 75 |____|____|____|____|____|____|____|__XX|__XX|____| 610_4 = 1990,4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76 |____|____|____|____|____|____|____|___X|X__X|X___|____| 611_1 = 1991,1 77 |____|____|____|____|____|____|____|____|XX__|XX__|____| 611_2 = 1991,2 78 |____|____|____|____|____|____|____|____|_XX_|_XX_|____| 611_3 = 1991,3 79 |____|____|____|____|____|____|____|____|__XX|__XX|____| 611_4 = 1991,4 Panel-filene er laget ved å koble sammen fire intervjuer fra en ordinær intervju-runde i AKU. I tabellen over betyr det at en kunne koble alle puljer (linjer) merket X. Deltakelse 4.gang er brukt som selekteringskriterium. I 1975 var det et brudd i panelsystematikken, se 1975. Ved Arbeidskraftsundersøkelsen 1976 ble det tatt i bruk et noe endret spørreskjema og man kom tilbake på den opprinnelige 6-kvartals rotasjonsplanen, som har vært stabil siden. Ser man på en bestemt kolonne, f.eks. 1.kvartal 1989, så ser en at 1/4 av IO er med for 4.gang, for 3.gang, etc Tilsammen summerer de til materialet for ett kvartal. Kvartalsvektene gjør at ett slikt kvartal (kolonne) kan veies opp til nasjonale tall. Tar man 4 kvartaler og slår sammen til en årgang, må kvartalsvektene deles på 4 for å gi riktige veide tall for årgangen. Panelfilene går den andre veien (horisontalt) og hvert panel vil ha 4 vekter, en for hvert kvartal, og selv om de ikke avviker mye vil de være utarbeidet uavhengig av hverandre og hver vekt skal bare brukes for data fra det kvartal vekten er laget for. Veide tall gjelder en pulje, dvs ca. 25% av et totalt kvartalsutvalg og en må derfor multiplisere med 4 for å få tilnærmet nasjonale kvartalstall. Med "tilnærmet nasjonale kvartalstall" menes at siden panelkoblingene innebærerer selektering/frafall, så kan det oppstå forskjeller fra de veide nasjonale tallene en får for hvert kvartal. P.g.a. frafallet vil oppblåste tall ligge under nasjonale totaltall. Hovedpoenget med vektene er derfor å sikre best mulig representativitet. Denne panelfilen omfatter pulje 76 i tabellen. Vektene i originalfilen er utarbeidet for bruk månedsvis og kvartalsvekter er utviklet ved å dele månedsvekten på 3. For access to the dataset, use the NSD application form: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2012, "Labour Force Sample Survey 1989-91 panel file, 4.q.1989-1.q.1991"
name:
Statistisk sentralbyrå, Oslo
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997