Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: National travel habits survey 2001      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0463-2
ID:
hdl:1902.5/NSD0463-2
description:
Dette datasettet er hentet fra undersøkelsen "Den nasjonale reiseundersøkelsen 2001". Bakgrunnen for undersøkelsen var Stortingets besluttning om å gjennomføre en nasjonal reiseundersøkelse hvert 4.år. (St meld nr 32 1995-96) Liknende undersøkelser ble gjennom ført i 1984/85, 1991/92 og i 1997/98. Dette gir grunnlag for å sammenlikne utvikling over tid. Formålet med Den nasjonale reisevaneundersøkelsen er å kartlegge befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Undersøkelsene skal fortelle om omfanget av folks reiser, hvorfor folk reiser, hvordan folk reiser, hvilke befolkningsgrupper som foretar ulike typer reiser, og variasjoner i reisevaner etter bosted. Data om befolkningens reiseaktivitet er vesentlig for nasjonal og lokal transportplanlegging. Resultatene blir brukt som grunnlag for utvikling av transportmodeller, prognosearbeid, eksponeringsberegninger i trafikksikkerhetsarbeidet og i en rekke utrednings- og forskningsarbeider. Nasjonale reisevaneundersøkelser er også viktige som bakgrunn for å vurdere resultater fra undersøkelser knyttet til spesielle transportmidler eller fra bestemte geografiske områder. Totalt omfatter datasettet fire filer: NSD0463-1 (Personfil) NSD0463-2 (Daglige reiser) NSD0463-3 (Lange reiser) NSD0463-4 (Bil) Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Hougen, Hanne Cecilie, 2012, "National travel habits survey 2001"
name:
Hougen, Hanne Cecilie
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997