Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [POLMR96] Oblikovanje policy mrež in lobiranje      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/POLMR96
ID:
hdl:1902.5/POLMR96
description:
Raziskava temelji na uporabi mezo koncepta "policy omrežja". Koncept je uporabljen na naslednjih področjih empiričnega raziskovanja: a) v proučevanju razvoja interesno-skupinskega sistema in njegovega delovanja v procesu demokratičnega prehoda; b) v analizi notranje strukture in značilnosti razmerij, v katera vstopajo interesne skupine in politični odločevalci v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik; c) pri proučevanju metod in strategij lobiranja; d) pri proučevanju razmerij med centralno in lokalno vlado v procesu oblikovanja politik; e) pri spremljanju spreminjanja razmerij med (so)oblikovalci javnih politik; f) analizi povezanosti mednarodnega povezovanja interesnih skupin in njihove vplivnosti v slovenskem političnem odločanju; g) analizi povezanosti med prakso policy omrežij in učinkovitostjo ekonomskega sistema in h) v razvoju policy svetovanja vladnim in nevladnim akterjem. Stopnja opisa: Polni opis raziskave in kodirna knjiga spreme nljivk s polnim besedilom vprašanj. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/POLMR96.xml The research is based on the "policy network" concept. The concept is used as follows: a) in analyzing development of interest-group system and its functioning in the context of democratic transition; b) in analyzing internal structure and characteristics of relations among interest groups and decision-makers in the process of policy-making; c) in analyzing lobbying methods and strategies; d) in analyzing relations between central and local government in the process of policy-making; e) in tracing dynamics of relationships between policy actors; f) in analyzing of correlation between international interest group networking and interest group influence in domestic policy-making processes; g) in analyzing of correlation between policy network practice and effectiveness of economic system; and h) in developing of policy advice to governmental and non-governmental policy actors.
description:
Fink-Hafner, Danica, 2012, "[POLMR96] Oblikovanje policy mrež in lobiranje"
name:
Fink-Hafner, Danica
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997