Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Gallup Omnibus Data 1991, omnibus nr. 15      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DDA1732D
ID:
hdl:1902.5/DDA1732D
description:
Gallup Omnibus Data 1991 består af 16 omnibusundersøgelser, gennemført af AGB Gallup i 1991. I hver af de 16 omnibusser er der dels en række spørgsmål, som går igen fra gang til gang, dels en række specielle spørgsmål (omhandlende aktuelle emner). De gennemgående spørgsmål samt seks specielle spørgsmål omhandlende EF er samlet i årgangsfilen (DDA-1580), mens de enkelte omnibusser (DDA-1718 til DDA-1733) omfatter de gennemgående spørgsmål samt de specielle spørgsmål, der måtte være stillet ved den pågældende omnibus. Gennemgående spørgsmål 1991: Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (15 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens stillin g i husstanden; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status, privat eller offentlig ansættelse og indkomst; husstandens samlede indkomst; husmoderens erhverv; boligens art og ejerforhold til boligen samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden; hvilket parti respondenten stemte på ved sidste folketingsvalg (i 1990); hvilket parti respondenten ville stemme på, hvis der var valg dagen efter interviewet; hvilke politiske spørgsmål respondenten mener, der er de vigtigste for Danmark (forurening/miljøet, arbejdsløsheden økonomien/betalingsbalancen, sociale og forsorgsspørgsmål skattetrykket, boligproblemer, sundhedsvæsenet, sikkerhedspolitikken, EF's Indre Marked, flygtningespørgsmålet) (dette spørgsmål blev ikke stillet i omnibus nr. 16); avislæsevaner; vaner mht. læsning af ugeblade, magasiner etc.; biografbesøg; TV 2 og TV-reklamer; TV-vaner og valg af kanal; brug af nærradio og lokalradio; samt om husstanden kan modtage TV 2 og/eller Scansat/TV3 Specielle spørgsmål 1991: Følgende specielle spørgsmål blev stillet i alle omnibusserne med undtagelse af bus nr. 04, 10 og 16: Hvad respondenten ville stemme ved en hypotetisk folkeafstemning om dansk tilslutning til EF; hvad respondenten ville stemme ved en hypotetisk folkeafstemning om dansk udmeldelse af EF; om respondenten ved tilstrækkeligt om den politiske union til at tage stilling til, om en sådan union vil være til gavn eller skade for landet; om det økonomiske eller det politiske samarbejde i EF vil få størst betydning for Danmark på længere sigt; holdning til en fortsat udvidelse af det økonomiske samarbejde i en økonomisk union; samt holdning til en fortsat udvidelse af det politiske samarbejde i en politisk union. (Disse specielle spørgsmål er medtaget i årgangsfilen). I øvrigt er emnerne for de specielle spørgsmål i nærværende omnibus nr. 15: Holdning til en begrænsning af antallet af politiske flygtninge; kendskab til Tamilsagen og til Erik Ninn-Hansens rolle i sagen; deltagelse i og holdning til borgermøder; interesse for kommunalpolitik, dansk indenrigspolitik, EF-politik og andre udenrigspolitiske spørgsmål; politikernes troværdighed; holdning til skattesnyderi; holdning til det ulovlige stop for de Tamilske familiesammenføringer; kollektive overenskomster versus aflønning af medarbejdere ud fra, hvad de præsterer; kommunernes pligt til at stille det antal daginstitutions- og dagplejepladser til rådighed, som der er behov for; holdning til folk, der snyder det offentlige; myndighederne over for borgerne; om man almindeligvis kan stole på, at politikerne træffer de rigtige beslutninger for landet; effektivitetsniveauet i offentlige institutioner; tillid til en række institutioner (Folketinget, nyhedsformidlingen i pressen, de politiske partier, de store banker, kommunalbestyrelsen/byrådet); forventninger til 1992 med hensy til prisudviklingen, arbejdsløsheden, strejker og uro på arbejdsmarkedet, Danmarks økonomiske situation og respondentens levestandard; om respondenten nogensinde har skrevet et læserbrev til en avis; vurdering af den danske forretningsmoral; om respondenten er jobsøgende; holdning til og betydning af Danmarks medlemskab af NATO; holdning til øget europæisk militært samarbejde inden for NATO's rammer; vurdering af regeringens virke; samt politikernes intelligens og moralske standard sammenlignet med befolkningens.
description:
AGB Gallup Marina Park, Sundkrogsgade 10, DK-2100 København Ø., 2012, "Gallup Omnibus Data 1991, omnibus nr. 15"
name:
AGB Gallup Marina Park, Sundkrogsgade 10, DK-2100 København Ø.
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997