Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [HRMSI01]³ Upravljanje človeških virov, Slovenija 2001 : Mednarodna primerjalna študija      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/HRMSI01
ID:
hdl:1902.5/HRMSI01
description:
Namen mednarodne primerjalne študije Upravljanje človeških virov je zbrati podatke o stanju na področju upravljanja s človeškimi viri v Sloveniji in primerjava zbranih podatkov s stanjem v Evropski uniji in v treh tranzicijskih državah. Daje nam podatke o upravljanju s človeškimi viri v slovenskih organizacijah, ki zaposlujejo večje število delavcev (praviloma 200) v vseh sektorjih gospodarstva, v javnih zavodih in v državni upravi. Raziskava je nastala v sodelovanju s Cranfield network (CRANET), ki jo koordinira Cranfield University, Scholl of Management. Podatki v raziskavi so pridobljeni s pomočjo standardiziranega vprašalnika z večino vprašanj zaprtega tipa. Na vprašanja so praviloma odgovarjali vodje služb za kadrovske/človeške vire. Ker gre za del mednarodne raziskave je mogoča primerljivost med posameznimi članicami CRANETA in primerjava z drugimi organizacijami v Sloveniji oz. "benchmarking upravljanja človeških virov". Slovenske podatke glede upravljanja s človeškimi viri lahko primerjamo z mednarodnimi podatki za skupino držav Evropske unije (Velika Britanija, Francija, Nemčija, Švedska, Španija, Danska, Nizozemska, Italija, Norveška, Švica, Irska, Portugalska, Finska, Grčija, Avstrija, Belgija in Severna Irska) in tremi tranzicijskimi državami (Češka, Bolgarija in Estonija). Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/hrmsi01.xml * -
description:
Svetlik, Ivan; Černigoj Sadar, Nevenka; Gnidovec, Meta; Miroljub, Ignjatović; Mesner Andolšek, Dana; Stanojević, Miroslav; Trbanc, Martina, 2012, "[HRMSI01]³ Upravljanje človeških virov, Slovenija 2001 : Mednarodna primerjalna študija"
name:
Svetlik, Ivan
Černigoj Sadar, Nevenka
Gnidovec, Meta
Miroljub, Ignjatović
Mesner Andolšek, Dana
Stanojević, Miroslav
Trbanc, Martina
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997