Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Gallup besøgsinterviews før unionsafstemningen 1992      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DDA1835D
ID:
hdl:1902.5/DDA1835D
description:
Denne undersøgelse er en del af et større undersøgelseskompleks omkring unionsafstemningerne i 1992 (Maastricht) og 1993 (Edinburgh). Hovedparten af det samlede datamateriale, der er indsamlet af AGB Gallup for en valgforskningsgruppe bestående af Jørgen Goul Andersen, Jens Hoff, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre, baserer sig på daglige stemmebarometre (de såkaldte CATI-målinger), men der indgår endvidere omnibusundersøgelser gennemført ved besøgsinterviews såvel som ved selvadministrerede skemaer. Komplekset omfatter følgende undersøgelser i DDA: DDA-1835: Gallup besøgsinterviews før unionsafstemningen 1992. DDA-1836: Gallup interviews og enquete efter unionsafstemningen 1992. DDA-1837: Gallups CATI-målinger omkring unionsafstemningen 1992. DDA-1838: Gallups CATI-målinger omkring unionsafstemningen 1993. DDA-1839: Gallup interviews og enquete efter unionsafstemningen 1993. I nærværende datamateriale, der er indsamlet som en del af Gallups omnibus nr. 06 i 1992, indgår følgende baggrundsspørgsmål: Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (15 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens stilling i husstanden; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status, stilling, privat eller offentlig ansættelse og indkomst; husstandens samlede indkomst; husmoderens erhverv; boligens art og ejerforhold til boligen samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden. Derudover indeholder materialet følgende specielle spørgsmål: Hvad respondenten ville stemme ved en hypotetisk folkeafstemning om dansk tilslutning til EF og ved en hypotetisk folkeafstemning om dansk udmeldelse af EF; om respondenten ved tilstrækkeligt om den politiske union til at tage stilling til, om en sådan union vil være til gavn eller skade for landet; om det økonomiske eller det politiske samarbejde i EF vil få størst betydning for Danmark på længere sigt; holdning til en fortsat udvidelse af det økonomiske samarbejde i en økonomisk union; holdning til en fortsat udvidelse af det politiske samarbejde i en politisk union; om respondenten stemte ved Europaparlamentsvalget i juni 1989; kendskab til den kommende folkeafstemning om EF-unionen; om og hvad respondenten vil stemme ved den kommende folkeafstemning; vigtigste grunde til at stemme ja, hhv. nej, til unionen; grunde til ikke at stemme; interesse for politik (udenrigspolitik, kommunalpolitik, indenrigspolitik); informationskilder til oplysning om unionstraktaten; om respondenten har diskuteret EF med familie, venner eller kolleger i den seneste tid; holdning til en fælles centralbank og en fælles mønt i en økonomisk og monetær union; holdning til EF som politisk union med ansvar for udenrigspolitik over for lande uden for EF samt en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik; holdning til at Europaparlamentet sammen med Ministerrådet skal have ret til at lovgive i EF; holdning til at EF aktivt skal sørge for, at arbejdsmiljø og andre arbejdsvilkår bliver forbedret i medlemslandene; holdning til en række opfattelser af EF-samarbejdet; holdning til mere kontrol med politiets metoder; holdning til indførelse af atomkraft i Danmark ved en hypotetisk folkeafstemning; om staten har for lidt kontrol med de private investeringer; holdning til en række udsagn om EF (man kan almindeligvis regne med, at det er fornuftige beslutninger, der træffes i EF; EF bygger grundlæggende på befolkningernes vilje; de europæiske befolkninger har for lidt indflydelse, når de vigtige beslutninger træffes i EF; jeg føler mig ligeså meget som europæer, som jeg føler mig som dansker; EF er skabt af og for politikerne; EF-unionen vil bedre kunne varetage det danske folks behov end det nuværende EF-samarbejde kan; det er godt, hvis Europaparlamentets magt styrkes); hvilket parti respondenten stemte på ved folketingsvalget den 12. december 1990; hvilket parti respondenten ville stemme på, hvis der var valg dagen efter interviewet; samt hvilke politiske spørgsmål respondenten mener, der er de vigtigste for Danmark (forurening/miljøet, arbejdsløsheden, økonomien/betalingsbalancen sociale og forsorgsspørgsmål, skattetrykket, boligproblemer, sundhedsvæsenet, sikkerhedspolitikken, EF's Indre Marked, flygtningespørgsmålet).
description:
Worre, Torben KU: Institut for Historie Njalsgade 102, DK-2300 København S., 2012, "Gallup besøgsinterviews før unionsafstemningen 1992"
name:
Worre, Torben KU: Institut for Historie Njalsgade 102, DK-2300 København S.
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997