Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Gallup Omnibus Data 1985, omnibus nr. 06      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DDA1206D
ID:
hdl:1902.5/DDA1206D
description:
Gallup Omnibus Data 1985 består af 22 omnibusundersøgelser, gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S i 1985. Nærværende undersøgelse omfatter data fra omnibus nr. 06. I hver af de 22 omnibusser er der dels en række spørgsmål, som går igen fra gang til gang, dels en række specielle spørgsmål (omhandlende aktuelle emner). Følgende spørgsmål er fælles for alle omnibusserne i 1985: Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (15 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens status i husstanden; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status, privat eller offentlig ansættelse samt indkomst; uddannelse, beskæftigelsesmæssig status og privat eller offentlig ansættelse for husstandsoverhovedet; husstandens samlede indkomst; husmoderens beskæftigelsesmæssige status; boligens art og ejerforhold til boligen; bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden; læsevaner vedr. aviser, ugeblade, 14-dages blade og månedsblade; hvilket parti respondenten stemte på ved sidste folketingsvalg; samt hvilket parti respondenten ville stemme på, hvis der var folketingsvalg dagen efter interviewet. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 06 er: Holdning til udviklingen af den erhvervsmæssige ligestilling; holdning til kvinder som kampsoldater; holdning til en begrænsning af antallet af politiske flygtninge; kendskab og holdning til Mogens Glistrups udtalelser om, hvordan Danmark skal forholde sig til og behandle de politiske flygtninge fra Iran; om der bør lægges pres på Sydafrika for at få landet ti l at ændre sin apartheidpolitik, eller om landet selv bør løse problemerne; samt holdning til et egentligt forbud mod enhver handelsforbindelse med Sydafrika.
description:
Gallup Markedsanalyse A/S Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup., 2012, "Gallup Omnibus Data 1985, omnibus nr. 06"
name:
Gallup Markedsanalyse A/S Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup.
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997