Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Odense Kommune og borgerne, 1995      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DDA2736D
ID:
hdl:1902.5/DDA2736D
description:
Det foreliggende datamateriale er indsamlet ved en borgerundersøgelse, som konsulentfirmaet ECO-Analyse har gennemført for Odense Kommune. Undersøgelsen har haft til hensigt på et bredt grundlag at belyse borgernes tilfredshed med og holdninger til kommunens service, herunder at sammenligne med resultaterne fra en tilsvarende undersøgelse i 1990 (DDA-1579: Odense Kommune og borgerne, 1990). Respondenterne er blevet spurgt om deres brug af og tilfredshed med forskellige kommunale servicetilbud. Undersøgelsen omfatter desuden borgernes holdning til kommunens skatte- og service- politik, tilfredsheden med de kommunale åbningstider samt kom- munens information over for borgerne. Endvidere er der særlig fokus på borgernes syn på og/eller tilfredshed med udvalgt serviceområder, nemlig hjemmehjælp, børnepasning, folkeskoler, svømmehaller og indsatsen på energi- og miljøområdet. Endelig er der i forlængelse af det aktuelle kommuneplanarbejde en række spørgsmål omkring Odense bymidte. Borgerundersøgelser bliver mere og mere udbredte. Det hænger dels sammen med en stigende bevidsthed hos offentlige og private organisationer om brugerrelevant serviceudvikling, dels sammen med behovet for et stærkere strategisk planlægningsgrundlag. Hvad sidstnævnte angår, tilve jebringer en borgerundersøgelse et relevant grundlag for planlægning og servicetilpasning, et grundlag, der går ind som supplement til de overordnede politiske og administrative prioriteringer, som politikere og embedsmænd er ansvarlige for at træffe ud fra holdninger og faglige forudsætninger. Det er værd at understrege, at en borgerundersøgelses synsvinkel og formål skal ses som et supplement til den ret og pligt, politikerne har til at træffe beslutninger og foretage prioriteringer. Denne ret og pligt sættes ikke ud af kraft, selv om der systematisk og repræsentativt indsamles oplysninger om borgernes mening om forskellige forhold og prioriteringer. Borgernes ønsker og forslag til, hvad der kan gøres bedre, udgør således ikke en facitliste til kommunens fremtidige prioriteringer, men forslagene kan finde anvendelse ved de kommende års prioriteringsovervejelser side om side med mange andre typer af information og hensyn. En af årsagerne til, at det kan være overordentligt vanskeligt at formulere facitlister på grundlag af en borgerundersøgelse, er, at Odense Kommunes borgere (i lighed med, hvad der gælder for befolkningen i Danmark som helhed) i meget vidt omfang stiller krav til kommunen, som er uforenelige: De ønsker bedre service - uden at skatten sættes op. Undersøgelsen er gennemført i november-december 1995. Der blev udsendt spørgeskemaer til 3000 tilfældigt udvalgt borgere på 18 år og derover.
description:
Houlberg, Kurt ECO-Analyse Rosenvænget 10B, DK-5250 Odense SV., 2012, "Odense Kommune og borgerne, 1995"
name:
Houlberg, Kurt ECO-Analyse Rosenvænget 10B, DK-5250 Odense SV.
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997