Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Gallup Omnibus Data 1985      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DDA1200D
ID:
hdl:1902.5/DDA1200D
description:
Gallup Omnibus Data 1985 består af 22 omnibusundersøgelser, gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S i 1985 I hver af de 22 omnibusser er der dels en række spørgsmål, som går igen fra gang til gang, dels en række specielle spørgsmål (omhandlende aktuelle emner). Følgende spørgsmål er fælles for alle omnibusserne i 1985: Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (15 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens status i husstanden; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status, privat eller offentlig ansættelse samt indkomst; uddannelse, beskæftigelsesmæssig status og privat eller offentlig ansættelse for husstandsoverhovedet; husstandens samlede indkomst; husmoderens beskæftigelsesmæssige status; boligens art og ejerforhold til boligen; bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden; læsevaner vedr. aviser, ugeblade, 14-dages blade og månedsblade; hvilket parti respondenten stemte på ved sidste folketingsvalg; samt hvilket parti respondenten ville stemme på, hvis der var folketingsvalg dagen efter interviewet. Emnerne for de specielle spørgsmål er: Omnibus nr. 01 (DDA-1201): Hvilke ministre i regeringen respondenten kan komme i tanker om; hvilken minister, der er mest hæderlig, stærkest (dvs. har evnen til at stå fast i vanskelige situationer), har den mest moralske holdning og er mest intelligent; holdning til en begrænsning af antallet af politiske flygtninge; om respondenten hørte Dronningens nytårstale; om respondenten bemærkede, at Dronningen kritiserede danskernes holdning til og adfærd over for flygtninge og gæstearbejdere; om Dronningens kritik er berettiget; de vigtigste problemer at få løst (arbejdsløsheden, økonomiske problemer, en ny skattereform, overskudsdeling eller økonomisk demokrati); samt hvilke af disse problemer regeringen er mest interesseret i at løse. Omnibus nr. 02 (DDA-1202): Holdning til rugemødre, dvs. at en kvinde stiller sig til rådighed med en graviditet (mod eller uden betaling); holdning til børneopdragelsen nu til dags; om manden hjælper med det huslige arbejde; samt om menneskeheden er gået frem eller tilbage på en række områder (sundhed, intelligens, moral, personlig lykke og tilfredshed). Omnibus nr. 03 (DDA-1203): Holdning til en 35 timers arbejdsuge med eller uden lønkompensation; de kommende overenskomstforhandlinger: holdning til en nul-løsning eller en 4%-løsning; TV-serien "Matador", som genudsendes i år; samt om respondenten så "Matador", da serien blev sendt første gang i 1978. Omnibus nr. 04 (DDA-1204): Holdning til USA's udvikling af de såkaldte stjernekrigsvåben; om USA bør og vil affinde sig med at blive afgørende svækket militært i forhold til Sovjetunionen; holdning til Danmarks medlemskab af NATO; vurdering af regeringens virke; TV-serien "Apotekeren i Broager"; de kommende overenskomstforhandlinger: hvor mange procent bør lønnen sættes op?; samt om man skal acceptere stor arbejdsløshed i en given periode eller tilsidesætte hensynet til landets økonomi ved at nedbringe arbejdsløsheden. Omnibus nr. 05 (DDA-1205): Indkøb af dagligvarer og indkøb af større ting til husstanden (fx nyt TV, køleskab, møbler); om dagligvareindkøb foregår i nærheden af respondentens bopæl eller arbejdsplads og om måden er tilfredsstillende; om muligheden for indkøb af større ting er tilfredsstillende; om respondenten ejer værdipapirer som aktier, obligationer og pantebreve; samt den faktiske værdi af disse værdipapirer. Omnibus nr. 06 (DDA-1206): Holdning til udviklingen af den erhvervsmæssige ligestilling; holdning til kvinder som kampsoldater; holdning til en begrænsning af antallet af politiske flygtninge; kendskab og holdning til Mogens Glistrups udtalelser om, hvordan Danmark skal forholde sig til og behandle de politiske flygtninge fra Iran; om der bør lægges pres på Sydafrika for at få landet til at ændre sin apartheidpolitik, eller om landet selv bør løse problemerne; samt holdning til et egentligt forbud mod enhver handelsforbindelse med Sydafrika. Omnibus nr. 07 (DDA-1207): Holdning til regeringens lovpakke (den såkaldte helhedsløsning); om disse love vil forbedre Danmarks økonomiske situation og om de er socialt rimelige og retfærdige; om det er muligt at udforme en økonomisk politik, som kan forbedre landets økonomi og som samtidig er socialt rimelig og retfærdig; om man skal tage mest hensyn til en forbedring af økonomien eller de sociale virkninger; holdning til udbygningen af den sociale velfærdsstat i 60'erne og 70'erne; om man skulle have udviklet velfærdsstaten langsommere og til gengæld have undgået den store statsgæld; hvilken regering der ville være bedst for landet nu, en borgerlig eller en socialdemokratisk regering; om respondenten er medlem af en fagforening under LO; samt hvem respondenten mener ville være bedst egnet til at lede en socialdemokratisk regering nu. Omnibus nr. 08 (DDA-1208): Ægteskabelig stilling; holdning til homoseksuelle; om det er forståeligt, hvis homoseksuelle ikke får lov til at besætte visse stillinger, fx i militæret; om det ville være rimeligt, at homoseksuelle kunne gifte sig på samme måde og under samme vilkår som ikke-homoseksuelle; om homoseksuelle lærere påvirker børnene på en anden måde end ikke-homoseksuelle lærere; samt om der i respondentens omgangskreds er en eller flere homoseksuelle. Omnibus nr. 09 (DDA-1209): Ferie i foråret 1985 (antal dage, hvor og hvornår); hvad respondenten ville stemme ved en hypotetisk folkeafstemning om tilslutning til EF i dag; hvad respondenten ville stemme ved en hypotetisk folkeafstemning om udmeldelse af EF; vurdering af regeringens virke; vigtigheden af at få en ny skattereform; samt om det har stor betydning, at regeringen og Socialdemokratiet bliver enige om en skattereform. Omnibus nr. 10 (DDA-1210): Kendskab og holdning til SiD's beslutning om at bruge 180 millioner kroner til forskelligt politisk arbejde med det formål at få et regeringsskifte; om dette er i medlemmernes interesse; holdning til de faglige organisationers tilknytning til politiske partier; holdning til regeringens overenskomstindgreb; om respondenten er medlem af en fagforening under LO; om respondenten er medlem af SiD; sommerferieplaner; udlandsrejser i ferien; samt brug af rejsebureau. Omnibus nr. 11 (DDA-1211): Holdning til indførelse af et generelt forbud mod indtagelse af alkohol på arbejdspladsen; holdning til visse begrænsninger; om respondenten mener, at drikkeri på arbejdspladsen er så omfattende, som det ofte påstås; om alkohol er skyld i de fleste arbejdsulykker; hvilket problem der er størst: drikkeri på arbejdspladsen eller spritbilister; om respondenten nyder øl, vin eller anden form for alkohol til frokost; om respondenten er medlem af en fagforening under LO; TV-serien "Klitgården"; samt udsendelserne "Kunstquiz". Omnibus nr. 12 (DDA-1212): DDA har ikke modtaget data for de specielle spørgsmål. Omnibus nr. 13 (DDA-1213): Holdning til en begrænsning af antallet af politiske flygtninge; TV-serien "Rejseholdet"; kendskab til forholdene omkring politiets og forsvarets efterretningstjenester; nødvendigheden af at have en hemmelig efterretningstjeneste; om efterretningstjenesten bruger ulovlige midler og metoder; om efterretningstjenesten er til skade eller gavn for demokratiet; holdning til en række påstande om hovedårsagen til en række stærke reaktioner over for de politiske flygtninge; samt vurdering af regeringens virke. Omnibus nr. 14 (DDA-1214): Kendskab til debatten om overskudsdeling; holdning til overskudsdeling med eller uden en central fond; samt om overskudsdeling bør være tvungen eller frivillig. Omnibus nr. 15 (DDA-1215): Kendskab til sygdommen AIDS (hvem er mest udsat for at få AIDS, hvordan får man mest almindeligt sygdommen, vil AIDS sprede sig til alle samfundsgrupper, vil sygdommen blive mere udbredt end nu, vil sygdommen antage epidemisk karakter, vil sygdommen blive lige så udbredt som kræft, kan sygdommen helbredes, hvori består sygdommen, kan man få sygdommen ved fysisk, men ikke seksuel kontakt, kan man få sygdommen ved blot at opholde sig i samme rum som mennesker, der har sygdommen). Omnibus nr. 16 (DDA-1216): Vurdering af regeringens virke. Omnibus nr. 17 (DDA-1217): Kendskab og holdning til organisationen "Greenpeace" og dens virksomhed; om det er en rigtig opgave for "Greenpeace" at prøve at forhindre de franske atomprøvesprængninger i Stillehavet; om "Greenpeace" er upolitisk eller er overvejende venstre- eller højreorienteret; kendskab til at den tidligere socialdemokratiske minister Kjeld Olesen er om bord på det skib, der skal ned i forsøgsområdet; om Kjeld Olesen tager med af personlig overbevisning eller for at placere sig stærkere i offentlighedens bevidsthed; holdning til Danmarks medlemskab af NATO; betydningen af dette medlemskab; holdning til at Danmark og andre ligestillede lande yder 1% af nationalindkomsten til de underudviklede lande; hvilken retskrivning respondenten anvender (navneord med store eller små bogstaver); holdning til at afskaffe tiltaleformen "De"; kendskab til uroen i "Indre Mission" omkring udnævnelsen af en kvindelig præst; holdning til kvindelige præster; om respondenten er medlem af "Indre Mission"; samt holdning til de synspunkter, "Indre Mission" har. Omnibus nr. 18 (DDA-1218): Om respondenten har en cykel; hyppighed af og holdning til cykelkørsel; om respondenten er nervøs for at cykle i trafikken; om respondenten har overvejet at købe en cykel; holdning til en begrænsning af antallet af politiske flygtninge; holdning til størrelsen af de danske forsvarsudgifter; hvor stort respondenten tror, at nationalproduktet er; hvor store forsvarsudgifterne er; hvor stor en procentdel af nationalproduktet, der bruges på forsvaret; TV-underholdningsprogrammerne "Lørdagskanalen" og Weekend TV's lørdagsunderholdning; kendskab til AIDS; om frygt en for AIDS har fået folk til at ændre seksualvaner; om brugen af kondom yder en effektiv beskyttelse mod AIDS; samt om alle eller langt de fleste vil bruge kondom for at beskytte sig mod sygdommen. Omnibus nr. 19 (DDA-1219): Respondentens interesse for politik i almindelighed; interesse for kommunalpolitik; om respondenten vil stemme ved det kommende kommunalvalg; om respondenten stemte ved det sidste kommunalvalg i 1981; hvilket parti respondenten stemte på; hvilket parti der er det største i respondentens kommune; samt om dette parti har absolut flertal. Omnibus nr. 20 (DDA-1220): DDA har ikke modtaget data for de specielle spørgsmål. Omnibus nr. 21 (DDA-1221): TV-serien "Jane Horney"; holdning til at lave denne filmserie på et tidspunkt, hvor en del personer, der har haft med sagen at gøre, endnu lever; kendskab og holdning til Erhard Jakobsens udtalelser om det hvide styres politik i Sydafrika over for de sorte; om og hvilke former for overfølsomhed respondenten lider af; om respondenten har søgt læge for det; om respondenten er meget generet af overfølsomhed; holdning til vigtigheden af en række spørgsmål eller problemer (arbejdsløsheden, de økonomiske problemer, forureningen, sociale problemer, AIDS); om respondenten jævnligt kører på motorveje; samt holdning til hastigheden på motorveje. Omnibus nr. 22 (DDA-1222): TV-serierne "Mor er major" og "Hjemstavn"; kendskab til sygdommen AIDS (hvem er mest udsat for at få AIDS, hvordan får man mest almindeligt sygdommen, vil AIDS sprede sig til alle samfundsgrupper, vil sygdommen blive mere udbredt end nu, vil sygdommen antage epidemisk karakter, kan sygdommen helbredes, hvori består sygdommen, vil sygdommen blive lige så udbredt som kræft, kan man få sygdommen ved fysisk, men ikke seksuel kontakt, kan man få sygdommen ved blot at opholde sig i samme rum som mennesker, der har sygdommen, om brugen af kondom yder en effektiv beskyttelse mod AIDS); kendskab til den udsendte pjece om AIDS; om respondenten så fjernsynets høring om AIDS; forventninger til 1986 vedrørende prisstigninger, arbejdsløsheden, uro på arbejdsmarkedet, Danmarks økonomiske situation og familiens levestandard; samt hvilket parti respondenten stemte på ved kommunalvalget den 19. november.
description:
Gallup Markedsanalyse A/S Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup., 2012, "Gallup Omnibus Data 1985"
name:
Gallup Markedsanalyse A/S Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup.
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997